حقوق

نمونه دادخواست خانوادگی
نویسنده : تورج مرادنژادی - ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ دی ،۱۳٩٠
 

مقدمه


نمونه دادخواست های خانوادگی
دادخواست طلاق به استناد بندهای عقدنامه
احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به عقدنامه پیوست ، اینجانب همسر دائمی آقای ……… بوده ، حال با توجه به اینکه نامبرده از بندهای ……… و ……… عقدنامه تخلف کرده و از طرفی زوج ضمن عقد نکاح به اینجانب وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده است که در صورت تحقق هر یک از موارد 12 گانه مندرج در سند ازدواج و تخلف از هر یک از آنها خود را به یکی از انواع طلاق اعم از رجعی و بائن به انتخاب خودم ،  مطلقه نمایم ، اکنون با توجه به موارد فوق‌الذکر و توضیحاتی که بعداً (به صورت لایحه/حضوراً) خدمت ریاست محترم تقدیم خواهم کرد ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق به صورت (رجعی / خلع) با تعیین تکلیف فرزندان و حقوق رسمی آنها با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .
 

                              دادخواست طلاق از طرف زوجه
خواهان : زوجه
خوانده : زوج
خواسته : تقاضای صدور حکم طلاق
دلائل : عقدنامه پیوست (مواد 1129 و 1130 قانون مدنی)
احتراماً به استحضار می‌رساند ، اینجانب ……… طی عقدنامه پیوست به تاریخ ……… به عقد دائم آقای ……… درآمده‌ام ، حال با توجه به اینکه زوج از پرداخت نفقه خودداری می‌نماید و عسر و حرج در زندگی بوجود آمده و از طرفی سوء رفتار شدید دارد و زندگی مشترک غیر قابل تحمل است و پرونده‌ای تحت کلاسه ……… ، نیز در ارتباط با ایراد ضرب و شتم و فحاشی مشارالیه مؤید آن است لذا تقاضای صدور حکم طلاق با بخشش تمام مهریه / با بخشش مبلغ ……… از مهریه / بدون بخشش مهریه) را به استناد مواد 1129 و 1130 قانون مدنی با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

 

                                دادخواست طلاق از طرف زوج
احتراماً به استحضار می‌رساند ، با توجه به عقدنامه پیوستی اینجانب و زوجه خانم ……… فرزند ……… به تاریخ ……… با عقد دائم ازدواج نموده و ……… (سال / ماه) از زندگی می‌گذرد و (حاصل زندگی فرزند ……… می‌باشد / و هیچ فرزندی نداریم) حال با توجه به اختلاف و ناراحتی‌های پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و سوء رفتار نامبرده به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق نامبرده را دارم . شرایط زیر:
1. تقاضای صدور حکم بر حضانت اینجانب ……… برای فرزندم را دارم .
2. از لحاظ مالی معسر بوده و تقاضای تقسیط مهریه زوجه را دارم .
3. مهریه را یکجا پرداخت می‌کنم .
4. اجرت‌المثل کاری همسرم را تا روز طلاق با تعیین مبلغ از طرف دادگاه به صورت یکجا می‌پردازم .

 

                                  دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق
دلائل و منضمات : فتوکپی عقدنامه
احتراماً به استحضار ریاست محترم می‌رساند با توجه به عقدنامه پیوست اینجانب با خوانده به تاریخ ……… ازدواج نموده‌ایم و حاصل این زندگی مشترک ……… فرزند می‌باشد ، ولی با توجه به اختلافات پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و ناراحتی‌های روحی تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش با احتساب قانونی مورد استدعاست .

                                

                                        دادخواست طلاق توافقی
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور حکم طلاق توافقی
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانبان خواهانهای فوق در تاریخ ……… به موجب عقدنامه ……… صادره از دفترخانه شماره ……… ازدواج نموده‌ایم . حال با توجه به مشکلات پیش آمده و عدم تفاهم اخلاقی و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و مسالمت‌آمیز تصمیم به جدایی گرفته‌ایم و تقاضای صدور حکم طلاق با شرایط ذیل را داریم .
1. زوجه مهریه و تمام حق و حقوق خود را (می‌بخشد / دریافت می‌کند).
2. زوج حضانت (فرزند / فرزندان) به نامهای ……… و ……… را به زوجه واگذار و ماهیانه مبلغ ……… ریال به عنوان نفقه فرزندان می‌پردازد .
3. زوجه جهیزیه خود را قبل از صدور حکم طلاق و یا اجرای حکم دریافت می‌کند .
4. زوجه مبلغ ……… ریال از مهریه خود را به زوج بخشیده و تقاضای طلاق خلع دارد .
5. زوجین فرزند نداشته و زوج تعهد می‌کند نفقه زوجه را در ایام عده طلاق ماهیانه مبلغ ……… ریال بپردازد .

 

            درخواست فسخ نکاح با توجه به عیوب مذکور در مواد 1122 یا 1123 قانون مدنی
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : فسخ نکاح
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… فی‌مابین اینجانب و خوانده و بروز عیب (عنن یا خصاء یا …) و مدارک تقدیمی و گواهی پزشکی، به استناد ماده (1122 یا 1123) تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح مذکور با احتساب خسارات مورد استدعاست .

 

                                             درخواست فسخ نکاح
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… فی‌مابین اینجانب و خوانده متأسفانه (بعد از ازدواج/قبل از ازدواج) متوجه جنون (ادواری/اطباقی ، مستمر) خوانده شده‌ام و نظر به فتوکپی مصدق گواهی پزشکی (پزشک معالج / پزشکی قانونی) و عدم امکان ادامه زندگی مشترک با مشارالیه ، به استناد ماده 1121 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نسبت به فسخ واقعه نکاح با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

 

                                درخواست صدور قرار تأمین و وصول مهریه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور قرار تأمین مهریه و وصول آن
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… ثبت شده در دفتر ازدواج ……… شهرستان ……… فی‌مابین اینجانبه و خوانده و تعیین (تعداد سکه / مبلغ) به عنوان مهریه ضمن تقاضای صدور قرار تأمین مهریه از اموال آقای ……… (خوانده) استدعای صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ ……… ریال بابت مهریه با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

 

                                  دادخواست مطالبه مهریه

خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : مطالبه مهریه مقوم به ……… ریال
احتراماً اینجانبه قبلاً نسبت به تأمین مهریه از اموال خوانده دادخواست تقدیم دادگاه ……… شعبه ……… نموده و طی دادنامه شماره ……… صادره در پرونده کلاسه ……… قرار تأمین اموال معادل مهریه اینجانبه صادر گردیده است . فلذا با تقدیم دادخواست از دادگاه محترم تقاضای وصول مهریه اینجانب از اموال توقیف شده رسیدگی و حکم شایسته مبنی بر محکومیت مشارالیه با احتساب خسارات قانونی ، را دارد .

 

                                          درخواست تأمین مهریه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : صدور قرار تأمین مهریه
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… و به شماره ثبت ……… در دفتر ازدواج شماره ……… شهرستان ……… مهریه مقرر (به مبلغ / تعداد سکه طلا) تعیین گردیده است . بنابراین چون بیم حیف و میل و نقل و انتقال اموال خوانده و مواجه با عسر و حرج وی وجود دارد لذا استدعای صدور قرار تأمین و توقف اموال نامبرده به میزان مهریه فوق‌الذکر به استناد ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست . (بدیهی است به محض صدور قرار مزبور ظرف مهلت مقرر قانونی دادخواست راجع به اصل موضوع تقدیم می‌گردد).

 

                             دادخواست تعیین مسکن مستقل و پرداخت نفقه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور حکم مبنی بر تعیین مسکن مستقل و پرداخت نفقه
احتراماً نظر به اینکه به موجب عقدنامه شماره ……… به تاریخ ……… اینجانبه به عقد دائم آقای ……… (خوانده) درآمده‌ام و تا تاریخ ……… در منزل پدری ایشان به همراه خانواده وی زندگی می‌نمودم که مشکلاتی برایم به بار آورده و منجر به اختلافات شدید و ایراد ضرب و جرح بنده گردیده است . معهذا با توجه به اینکه وجود اینجانبه به همسرم در یک منزل متضمن خوف ضرر جانی برایم دارد و امکان سکونت اینجانبه در منزل پدر ،‌ برادر ، خواهر میسر نمی‌باشد ، بنابراین به استناد ماده 1115 قانون مدنی استدعای صدور حکم مبنی بر تهیه مسکن علیحده به اضافه پرداخت نفقه با احتساب خسارات مورد تقاضاست .

 

                                    دادخواست مطالبه نفقه ایام گذشته
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : مطالبه نفقه ایام گذشته و صدور قرار تأمین
احتراماً به اطلاع مقام محترم دادگاه می‌رساند از تاریخ ……… خوانده همسر قانونی اینجانب بدون دلیل موجه اینجانبه را بدون نفقه رها و از تأمین معاش و تهیه مسکن و لباس برای همسرش امتناع کرده است چون اینجانبه حاضر به تمکین از زوج می‌باشم ،‌ به استناد مواد 1106 و 1206 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه را دارد و جهت عدم پرداخت نفقه مورد مطالبه بدواً تقاضای صدور قرار تأمین و توقیف خواسته از اموال وی معادل مبلغ خواسته به استناد ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب خسارات مورد استدعاست .

 

                                      دادخواست صدور حکم تمکین
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته :‌ تقاضای صدور حکم تمکین
احتراماً نظر به اینکه از تاریخ ……… خوانده زوجه قانونی اینجانب بدون عذر موجه و علت شرعی و قانونی و بدون اخذ اجازه ، زندگی مشترک را ترک نموده و در منزل پدری خود به سر می‌برد با توجه به مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه که فتوکپی مصدق آن پیوست می‌باشد و مشارالیها حاضر به تمکین و بازگشت به منزل مشترک نشده ، لذا به استناد ماده 1114 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به تمکین زوجه را دارد.

                                     درخواست ثبت واقعه رجوع
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : ثبت واقعه رجوع
احتراماً اینجانبه به موجب طلاقنامه شماره ……… شهرستان ……… در تاریخ ……… از همسرم به نام ……… جدا شده بودم . ولی در ایام عده ، رجوع واقع گردیده لکن خوانده از ثبت واقعه رجوع امتناع می‌نماید لذا تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به ثبت واقعه رجوع را دارم .

                                        دادخواست تعیین تکلیف
خواهان : ………
خوانده :‌ ………
خواسته : تقاضای تعیین تکلیف
دلایل : ………
احتراماً نظر به اینکه شوهرم از تاریخ ……… منزل را ترک و اینجانبه و فرزندانم به نامهای ……… و ……… را بلاتکلیف رها کرده و تکالیف و وظایف شرعی و قانونی خود را انجام نمی‌دهد تقاضامند است ضمن احضار وی نسبت به صدور حکم مبنی بر تعیین وضعیت و تکلیف اینجانبه و فرزندان مشترک و پرداخت با احتساب خسارات مورد استدعاست .

 

 

منبع:http://www.magistrate.blogfa.com